Aktiv vs. passiv investering

Lån & Spar Invest tilbyder to typer aktieinvesteringer, aktiv forvaltning og passiv forvaltning.

Aktiv forvaltning betyder, at porteføljeforvalteren hele tiden forsøger at følge de finansielle markeder og udvælge de aktier indenfor den enkelte afdelings investeringsområde, som vurderes at have de bedste afkastudsigter, og fravælge de aktier, der har de svageste udsigter.  

Aktivt forvaltede afdelinger har dermed muligheden for at opnå et højere afkast end det gennemsnitlige afkast for den enkelte afdelings investeringsområde, men til gengæld er der også en risiko for et lavere afkast, hvis ikke porteføljeforvalteren får udvalgt de bedste aktier. Det gennemsnitlige afkast er typisk målt ved et såkaldt benchmark, som er et indeks bestående af aktierne indenfor investeringsområdet.

Passiv forvaltning betyder, at porteføljeforvalteren udelukkende investerer indenfor de aktier, som indgår i afdelingens benchmark, og i samme forhold, som aktierne indgår i benchmarket. Afdelingen kan vælge enten at investere nøjagtig svarende til benchmarksammensætningen eller med en meget lille afvigelse.

Passivt forvaltede afdelingers afkastudsigter svarer dermed til afkastet på den enkelte afdelings benchmark, fratrukket afdelingens omkostninger, med en meget lille statistisk afvigelse.

Afvigelsen styres typisk ved en såkaldt tracking error, som er den statistisk forventede afkastafvigelse i forhold til benchmark. En tracking error på eks. 0,5 pct. betyder, at afkastet i to ud af tre år statistisk forventes at afvige fra benchmarkafkastet (fratrukket afdelingens omkostninger) indenfor +/- 0,5 pct.

Fordelen ved den passive forvaltning er, at den kræver meget mindre analysearbejde af de enkelte aktier og dermed har væsentlig lavere omkostninger for investor.

Afdelingerne Danske Aktier, Europa Classics, Verden Selection, Emerging Markets er alle aktivt forvaltede, mens afdelingerne Danske Aktier Basis, Danske Aktier Basis Akkumulerende, Globale Aktier Basis og Globale Aktier Basis Akkumulerende er passivt forvaltede.